هر گاه که از آینده می ترسم

به خاطرات گذشته ام پناه می برم

و عجیب که

چه امن است، این

پناه گاه پوشالی...