این مرض سر زدن به کلبه های قدیمی رو نمی دونم کی درمان می شه اما فعلا که هست!

پاییزه، دلتنگم و بازم اینجام...

بی خیال عشق شدم درسته، اما هنوز ته دلم یه کور سوی امیدی هست!

گرچه بی عشقم کسی همراهم نشد! بماند!

این روزا انگار کسی همراه نیست کلا آدما فقط سر راهن!

من فرق کردم، یه طور دیگه فکر  می کنم اما هنوز دنیا من جدیدو نشناخته! 

سعی کردم باهاش هماهنگ شم، سعی کردم سر کنم باهاش! کوتاه بیام از توقعات زیادم اما دنیا بازم کوتاه نیومده!

خلاصه اینکه مذاکراتمون هنوز ادامه داره تا به توافق برسیم!