سلام خوبيد؟يه ماه ديگه تولدمه!!يه ماه ديگه امروز تولدم مبارک!!

زندگی کاروان بزرگی است

آنان که آهسته می روند می پندارند کاروان با شتاب می رود

پس می گريزند.

و آنان که شتاب می کنند می پندارند کاروان آهسته می رود

و از او می گريزد!

-ماسه و کف(جبران خليل جبران)