سلام.قسمتهايی از صحبتهای پائولو کوئيلو رو که در ابتدای کتابهاش(انتشارات کاروان)نوشته شده  براتون می نويسم.موفق باشيد و باايمان.

کسی از دوستانش پرسید:

-چه زمانی می فهمید روز آغاز شده؟

اولین نفر گفت :«وقتی که بتوانی یک درخت را تشخیص دهی.»

دیگری گفت:«وقتی که بتوانی یک میش را از کودکی تشخیص دهی.»

و سرانجام سومین نفر گفت:«وقتی که بتوانی چهره برادرت را تشخیص بدهی.»

 

شبی خوب و همراه با آرامش داشته باشيد.