به ناگاه

عشق زاده شد

در وقفه ای ميان سکوت

و ترديد در

ماندن و رفتن

آنگاه که به عادت

به ديدار زندگی می شتابيم

درنگی بايد

تا

جاودانگی

                 نازل شود.