کاشت٬ داشت٬ برداشت.

دهمين روز سومين ماه بهار

      به کشت گاه دلت

                  کاشت می شوم

ميان سکوتهای ممتد تو

                  داشت می شوم

به روز حادثه ناگاه

                   برداشت می شوم

... اين شعر نا تمام است٬ مثل تو٬ مثل من ٬مثل م ا 

سرگذشت من بود در دل تو

و سرگذشت تو در دل من!! روزی که می سرودم قطعی بود و اکنون هم٬ اما ناتمام می گذارمش تا...

.

.

.

.

.

سطرهای خالی را برای تو نوشتم فقط برای تو ميدانم که می خوانی...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...