نداشتن

      خواستن

                داشتن

                          از دست دادن!!!!

 

نداشتن

         خواستن

                  داشتن

                        نگاه داشتن

                                    داشتن

                                           داشتن...