وقتی

در عرض جاده حرکت می کنيم خيلی زود به انتها می رسيم!