برای ثبت در تاريخ می نويسم:

نام من امروز متولد شد...

 

تولدت مبارک نام معصوم من...