من بی کسم و جز تو خدايی که ندازم

                                              گر از سر کويت بروم رو به که آرم؟!

 

 

 

شب آرزوها...