اگر ...

آنوقت ...

می شود يک روز...

بايد لايق بود

تا...