تمام قلب من اندوه

                                             وليکن قامتم چون کوه ...

 

 

کسی نخواند از چهره ام...