بازگشت...

                       بازگشت و بازگشتم در همان روز و همان لحظه...

             

                       لحظه ناب آغاز سخن را عزيز می دارم...

 

        نوشته ای از ديروز تقديم به امروز و هر روزم :

        دو چشم سياه

        به وسعت رويا

        لبريز از ترانه های ناگفته

        و نگاهی که مرا

        به اندوه غمی زيبا

        بيقرار می کند...

        تمام ساعتها در يک لحظه می ايستند

        و قلب من

         - می تپد!

         با شوقی کودکانه

         آب می شوم

         از هرم يک نگاه

         و من

         زنده می شوم

         و دست

         مرا به اوج می برد

         به لحظه پيوند با دست تو

         و هستی من

         با تو

         - لحظه ناتوان

          فرو ميريزد

         و عشق می شکفد

          در  ياد

          من

          و شوقی غريب

          از جذبه يک نگاه

          و گرمی يک دست

           می لرزم

           اين است تمامی سهم من از تو

                                - زندگی ...

                                                                            ...