من بی کسم و جز تو خدايی که ندازم

                                              گر از سر کويت بروم رو به که آرم؟!

 

 

 

شب آرزوها...

/ 1 نظر / 11 بازدید
حقير

سلام.خوبيد؟شعر زيباييست.دریکی از نوشته هاتون گفته بودی که مردمان شهر آفتاب هرگز از خدا دور نخواهند شد.و شما نيز يکی از اونهايی.همچنين در جای دیگری نوشته بودین که آسمان در خود توست...(روی ماه خداون را ببوس)پس مطمئن باشيد که هميشه با خدا خواهيد ماند.موفق باشين و همواره با خدا.خدانگهدار